Obóz edukacyjno-terapeutyczny

Obóz edukacyjno-terapeutyczny w terminie 10-17 lipca 2021roku organizowany jest dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi, obniżoną samooceną, trudnościami w nabywaniu umiejętności społecznych i kompetencji interpersonalnych, wymagające wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w wieku 8-13 lat.  Tegoroczny obóz odbywa się w Momotach Dolnych, w Ośrodku Agro-Rekreo.
Zajęcia terapeutyczne nakierowane są przede wszystkim na:

  • rozwijanie samodzielności (umiejętność samodzielnego planowania, zarządzania swoim wolnym czasem, zachowania porządku)
  • trening funkcji poznawczych (metodą Instrumental Enrichment)
  • trening uważności
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie mocnych stron dziecka
  • przełamywanie zahamowań i lęków
  • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, empatii
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej – rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi
  • twórcze rozwiązywanie problemów 

Codziennie pracujemy warsztatowo, wykorzystując elementy Treningu Umiejętności Społecznych,  treningu funkcji poznawczych Instrumental Enrichment, Treningu Uważności, Pozytywnej Dyscypliny, socjoterapii i arteterapii.

Zajęcia dodatkowe zostały zaplanowane w taki sposób, aby rozwijać i wzmacniać sprawność motoryczną, wyobraźnię przestrzenną, kondycję, planowanie. Zajęcia survivalowe są dla dziecka doskonałą okazją do sprawdzenia się w nowych sytuacjach, kształtując jednocześnie jego samodzielność i podnosząc samoocenę. W planie naszych atrakcji można znaleźć spływ kajakowy, wycieczkę jeepami, gry terenowe, paintball, archery games, kulę wodną, garncarstwo, nocne podchody.

Zakończeniem obozu edukacyjno-terapeutycznego są indywidualne spotkania z terapeutami, w trakcie których omawiamy funkcjonowanie dziecka podczas obozu, przekazujemy sugestie dotyczące dalszej pracy.

Koszt:2390zł

Cena zawiera: noclegi, wyżywienie,ubezpieczenie, codzienne zajęcia terapeutyczne, zajęcia dodatkowe.