Obóz edukacyjno-terapeutyczny

Obóz edukacyjno-terapeutyczny w terminie 17-24 lipca 2022 roku organizowany jest dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi, obniżoną samooceną, trudnościami w nabywaniu umiejętności społecznych i kompetencji interpersonalnych, wymagające wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w wieku 8-13 lat. Tegoroczny obóz odbywa się w Momotach Dolnych, w Ośrodku Agro-Rekreo.
Zajęcia terapeutyczne nakierowane są przede wszystkim na:
• rozwijanie samodzielności (umiejętność samodzielnego planowania, zarządzania swoim wolnym czasem, zachowania porządku)
• trening funkcji poznawczych (metodą Instrumental Enrichment)
• trening uważności
• wzmacnianie poczucia własnej wartości
• rozwijanie mocnych stron dziecka
• przełamywanie zahamowań i lęków
• rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, empatii
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej – rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi
• twórcze rozwiązywanie problemów
Codziennie pracujemy warsztatowo, wykorzystując elementy Treningu Umiejętności Społecznych, treningu funkcji poznawczych Instrumental Enrichment, Treningu Uważności, Pozytywnej Dyscypliny, socjoterapii i arteterapii.
Zajęcia dodatkowe zostały zaplanowane w taki sposób, aby rozwijać i wzmacniać sprawność motoryczną, wyobraźnię przestrzenną, kondycję, planowanie. Zajęcia survivalowe są dla dziecka doskonałą okazją do sprawdzenia się w nowych sytuacjach, kształtując jednocześnie jego samodzielność i podnosząc samoocenę. W planie naszych atrakcji można znaleźć spływ kajakowy, wycieczkę jeepami, gry terenowe, paintball, archery games, kulę wodną, garncarstwo, nocne podchody.
Zakończeniem obozu edukacyjno-terapeutycznego są indywidualne spotkania z terapeutami, w trakcie których omawiamy funkcjonowanie dziecka podczas obozu, przekazujemy sugestie dotyczące dalszej pracy.
Koszt:2700 zł
Cena zawiera: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, codzienne zajęcia terapeutyczne, zajęcia dodatkowe.