Diagnoza

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Trampolina zajmuje się diagnozą trudności i uzdolnień dzieci. W swojej diagnozie opieramy się na najnowszych specjalistycznych narzędziach badawczych, dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i dysleksji rozwojowej.

Diagnozy mają charakter interdyscyplinarny, niejednokrotnie poszerzone są o dodatkowe badania lekarskie, aby mogły całościowo pokazać funkcjonowanie dziecka, jego mocne i słabe strony, co pozwala dokładnie określić kierunki dalszej pracy.

W procesie diagnozy ważną rolę pełnią rodzice, którzy są bardzo istotnym źródłem informacji na temat dziecka.

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza ryzyka dysleksji

Diagnoza ryzyka dysleksji

Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Diagnoza trudności rozwojowych

Diagnoza trudności rozwojowych

Diagnoza inteligencji

Diagnoza inteligencji

Diagnoza przetwarzania słuchowego Neuroflow

Diagnoza przetwarzania słuchowego Neuroflow

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna