Kompleksowa szeroka diagnoza trudności rozwojowych

Diagnoza trudności rozwojowych skierowana jest do dzieci, w rozwoju
których zauważamy nieprawidłowości czy opóźnienia.
Badanie psychologiczno-pedagogiczne skoncentrowane jest na ocenie:
• sfery poznawczej z uwzględnieniem motywacji dziecka, tempa pracy,
skupienia na zadaniu
• rozwoju percepcyjno-motorycznego oraz umiejętności szkolnych (tj.
czytanie, pisanie, rozumienie tekstu itp.)
• stanu emocjonalnego i kompetencji społecznych
• systemu wychowawczego rodziców
Narzędzia wykorzystywane podczas diagnoz są dobieranie indywidualnie w
zależności od potrzeb danego dziecka, podobnie jak obserwacja w różnych
kierunkach w odniesieniu do problemu, z którym zgłaszają się rodzice.
Nasza diagnoza ma na celu przede wszystkim poznanie i zgłębienie
PRZYCZYN TRUDNOŚCI dziecka, a dopiero następnie dobieranie odpowiednich
form pomocy.
Całościowa diagnoza w kompletny sposób określa możliwości dziecka, jego
mocne i słabe strony, wyznacza obszary do wsparcia i rozwoju. Opinia
stanowi pomoc dla nauczycieli uczących dziecko, określa bowiem obszary
do pracy z dzieckiem i sposoby jej realizacji.