Diagnoza inteligencji

Diagnoza inteligencji polega na badaniu wystandaryzowanym testem psychologicznym (w naszej poradni posługujemy się głównie najnowszą wersją Skali Inteligencji Standford-Binet 5) o ściśle określonej procedurze badania.

W celu pogłębienia diagnostyki stosujemy także inne narzędzia do oceny poziomu intelektu, takie jak: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Test Barwnych Matryc Ravena, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.

Badanie testami umożliwia ilościową ocenę sprawności umysłowej, a także odniesienie uzyskanego wyniku do norm rozwojowych, czyli określenie jak osoba badana wypada na tle swoich rówieśników. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych możliwa jest ocena globalnego oraz wybiórczego funkcjonowania poznawczego, a w szczególności określenie takich obszarów, jak:

  • Ilorazy inteligencji (ogólnej, wzrokowo – motorycznej, słuchowo-werbalnej)
  • Poziom rozwoju poszczególnych sfer i zdolności (m.in.: myślenie logiczne, pamięć, zasób wiedzy ogólnej, myślenie słowno-pojęciowe, rozumowanie arytmetyczne, spostrzegawczość, koncentracja)
  • Wybitnych uzdolnień
  • Zdolności słabo rozwiniętych, wymagających wsparcia